whirlwind
headmaster
headmaster

Dicer Move and ATK Range


※ Whirlwind ประเภทกวาดรอบทิศทาง กวาดโจมตีศัตรู 8 ช่องรอบตนเอง ※
skill
※ Whirlwind : ไดซ์เซอร์จะโจมตี 8 ช่องรอบตัวมาสเตอร์ของคุณก่อนจะเคลื่อนที่ ※

Recommend Dicer


footage